Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1. Amb la denominació Associació Aula d’Extensió Universitària de Barberà del Vallès es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de mars reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2. Els fins de l’associació són:

Impulsar la formació cultural de nivell universitari a Barberà del Vallès, mitjançant la organització de conferències, cursos, viatges i visites guiades, ò

Difondre la cultura de nivell universitari entre la població de Barberà del Vallès, posant a l’abast de la gent interessada llibres, cinema, audiovisuals i d’altres eines d’aprenentatge. ò

Fer partícips als professors i investigadors universitaris, especialment de la Universitat Autònoma de Barcelona, de les inquietuds culturals dels ciutadans de Barberà del Vallès mitjanant taules rodones i trobades sobre temes culturals d’interès col·lectiu.

Difondre entre la població de Barberà del Vallès a socis d’altres poblacions limítrofes com Sabadell, Cerdanyola, Sta. Perpetua, Sant Quirze, Ripollet’ etc, totes elles dins de l’àrea del Vallés occidental, les activitats i programes culturals de les Universitats, especialment de la UAB, que estiguin obertes als no universitaris.

En queda exclòs tot Ànim de lucre.

Article 3 1. El domicili de l’associació s’estableix al carrer de Marquesos de Barberà 155 de Barberà del Vallès.

2. Les funcions d’aquesta Associació s’exerceixen majoritàriament a Barberà del Vallès.

3. El català és la llengua pròpia de l’Associació.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4 Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

1. Cal que tinguin capacitat d’obrar. Per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals han de tenir més de 50 anys i poder ser elegits membres de la Junta Directiva.

Pel que fa a les persones jurídiques privades i públiques:

1.La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació. Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

Article 5. Són drets dels membres de l’Associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’Associació.

7. Esser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer els dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels Estatuts.

12. Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6. Són deures dels membres de l’Associació:

1. Comprometre’ns amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7. Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9. L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10.

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre Novembre i Març, ambdós inclusivament.

2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la presentació de la sol·licitud.

Article 11.

1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació. La convocatòria es podrà fer per correu electrònic.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el President o Presidenta de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, un Vicepresident o Vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El Secretari o la Secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el President o Presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Aquest requisit es pot obviar si s’ha trames cinc o més dies abans als associats. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12.

1. L’Assemblea General degudament convocada es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats/ates poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer tern del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir.

L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 13.

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’associació¾ la constitució duna federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, eix com la disposició o alienació de bens, es requereix una majoria qualificada dels associats/ates presents o representats (els vots afirmatius han de superar la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (mes vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el President/a, els Vicepresidents/es, el Secretari/ària, el Tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’associacions mitjanant un certificat, emes pel Secretari/ària sortint amb el vistiplau del President/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou President/a i del nou Secretari/ària.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones fàsiques, o extinció en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació.

c) renuncia notificada a la Junta Directiva

d) separació acordada per l’assemblea General

e) qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva te les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació¾ de la manera mes Amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació¾ han de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f)Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici, així com els pressupostos de l’exercici següent, a l’assemblea General perquè els aprovi.

g) Contractar els empleats que l’associació¾ pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i)Establir grups de treball per aconseguir de la manera mes eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j)Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

ò subvencions o altres ajuts

ò Els de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

l)Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit, d’acord amb l’article 29.

m)Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) establir els preus, si és el cas, de les activitats de l’Associació.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’associació¾ o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17.

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18.

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat mes un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President/a i del Secretari/ària, o de les persones que els substitueixin, hi Ús necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19.

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció¾ que els confia´ amb les facultats que cregui oportú· conferir-los en cada cas.

Article 20.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari/ària i el President/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies del President/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari/ària de l’Associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El President/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, per un Vicepresident/a o el/la vocal de mes edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22.

El Tresorer/a te com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació com també l’elaboració del projecte de pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

Porta un llibre de caixa.

Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdt o d’estalvi.

Article 23

El Secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VIÍ. Les comissions o grups de treball

Article 24. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes, o amb la periodicitat que estableixi la Junta Directiva, un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25 Aquesta Associació no te patrimoni fundacional.

Article 26 Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o be d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27. Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta

Article 28. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer/a o bé la del President/a.

Capítol IX. El regim disciplinari

Article 30. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o be com a conseqüència duna denuncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període d’un mes.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31. L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l’assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l’associació, com a la finalització, l’extinció i la liquidació¾ de qualsevol operació pendent.

2. L’assemblea testó facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat publica o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat mes en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Barberà del Vallès, a 24 de Novembre de 2011